تزریق چربی به صورت

تزریق چربی

تزریق چربی

تکنیک های تزریق چربی (پیوند چربی) سال های متمادی در عمل های جراحی با اهداف زیبایی و پزشکی مورد استفاده بوده است .در این عمل جراحی چربی های اضافه از بدن خود بیمار برداشته می شود و به مناطق دیگر پیوند داده می شود. جنبه […]

۱ مهر ۱۳۹۵ جراحی زیبایی admin
مشاهده

ارتباطات و شبکه ها